Stadgar

1095088_617590508306131_321249498_n

Stadgar för Studenter mot rasism

 

 

1. organisationens namn/firma:
Organisationens namn är Studenter mot rasism, förkortat STMR, med möjlighet för elever anknutna till organisationen att kalla sig för Elever mot rasism, förkortat EMR.

2. Partipolitiskt:
 Studenter mot rasism är partipolitiskt obundet – alla är välkomna oavsett partitillhörighet så länge man stödjer antirasistiska värdegrunden.

3. ändamål
   Studenter mot rasism är en socialistisk ungdomsrörelse som har till ändamål att bekämpa rasism och högerpolitik samt alla former av diskriminering utifrån etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell orientering, religion eller funktionshinder.

4. sätesort (dvs. ort där styrelsen finns)
   Studenter mot rasisms sätesort är där årsmötet beslutar, för närvarande i Stockholm.

5. Medlemskap
   Studenter mot rasism organiserar sig på skolor, högskolor och universitet över hela landet. Att vara student eller elev är inget krav för medlemskap, vår kamp är gemensam med arbetare och arbetslösa.

4. regler för hur verksamheten ska bedrivas
Studenter mot rasism ska uppfylla sitt ändamål genom att ta initiativ till och delta i kamp så som blockader, demonstrationer och aktioner mot rasism, sexism och förtryck, arbetslöshet, klassklyftor, nedskärningar och privatiseringar, samt för rätten till asyl, allmän amnesti för papperslösa, en likvärdig skola och utbildning, avtalsenliga löner och bostäder.
   • Studenter mot rasism bedriver upplysande arbete genom att, hålla möten, seminarier, studiecirklar, kulturkvällar m m. STMR organiserar sig lokalt på skolor/högskolor/universitet samt gemensamt över hela landet.
• Studenter mot rasism bedriver sitt arbete utifrån en solidarisk och miljömedveten hållning där alla hjälper till efter förmåga och tar ett gemensamt ansvar.

6. regler för medlemskap och uteslutning
Medlem i Studenter mot rasism är den som vill verka för organisationens målsättningar samt har fyllt i medlemsuppgifter. Uteslutas kan den medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål.

7. medlemsavgift
   Medlemmar ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Just nu är det valfri summa men minst 20 kronor per termin.

8. uppgift om beslutande organ
   Studenter mot rasisms beslutande organ är:
1. Årsmötet
2. Stormöten
3. Lokalgrupper på skolor, övriga arbetsgrupper

9. årsmötet
   Årsmötet är Studenter mot rasisms högst beslutande organ och hålls en gång per verksamhetsår, om inte extra årsmöte krävs av 2/3 av antalet angivna röster vid mellanliggande stormöten. Kallelse till årsmötet måste gå ut minst två veckor i förväg för att anses behörigt utlyst.

10. regler för rösträtt och beslutsfattande
Varje medlem har en röst vid årsmötet och på samtliga möten som hålls däremellan. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom ombud).

Comments are closed